Trung ương chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương pha't huy trí tuệ để hoàn thiện các báo cáo, đề án được trình tại hội nghị khai mạc s.á.ng nay.

Sáng 16/5, hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) khai mạc tại Hà Nội. Theo sự phân c.ô.ng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.

Sáng 16/5/2019, H?i ngh? l?n th? mu?i Ban Ch?p hành Trung uong Ð?ng C?ng s?n Vi?t Nam khóa XII khai m?c tr?ng th? t?i Tr? s? Trung uong Ð?ng, Hà N?i. ?nh: Trí Dung –TTXVN

Từ trái qua: Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Ảnh: TTX

Thay mặt Bộ chính trị, Ban bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gợi mở, nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến.

Theo đó, thời gian qua, thực hiện quyê't định của hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), các tiểu ban văn kiện, kinh tế – Xã hội, điều lệ Đảng đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo đề cương trình Đại hội XIII của Đảng để xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện, trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị này.


Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 10 s.á.ng 16/5. Ảnh: TXX
Tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ, nhưng trên đây là bước khởi đầu rất q.ua.n t.rọ.n.g, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo.

Trước hết, Trung ương cho ý kiến về chủ đề, tư tưởng chỉ đạo, tiêu đề của báo cáo chính trị, kết cấu và những nội dung lớn của đề cương báo cáo; những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra thời gian qua cũng cần được nghiên cứu, làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện.

“Nội dung chương trình hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất q.ua.n t.rọ.n.g đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Ông đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị pha't huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyê't định vào cuối kỳ họp.

Sau phiên khai mạc, Trung ương thảo luận tại tổ. Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 18/5.

Tại hội nghị lần này, Trung ương nghe báo cáo và thảo luận nội dung q.ua.n t.rọ.n.g, như: Đề cương báo cáo chính trị và đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiê'n lược pha't triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiê'n lược 2021-2030; báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch 2021-2025; đề cương báo cáo tổng kết c.ô.ng tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Ngoài ra, Trung ương cũng sẽ tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (ban hành tháng 5/2014) và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe báo cáo các c.ô.ng việc q.ua.n t.rọ.n.g của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyê't từ sau hội nghị Trung ương 9 đến nay; nghe báo cáo c.ô.ng tác kiểm tra, gia'm sa't và k.ỷ lu.ậ.t của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.